ЖИТОМИРСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ УСПП

ЖИТОМИРСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ

ТЕРИТОРІАЛЬНА ТРИСТОРОННЯ УГОДА (ТЕКСТ)

Територіальна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в області на 2016-2017 роки

Угоду про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в області на 2016-2017 роки підписано 21 грудня 2016 року в Житомирській обласній державній адміністрації в рамках засідання територіальної тристоронньої соціально-економічної ради.

Угоду підписали голова обласної ради Володимир Ширма, заступник голови облдержадміністрації Ярослав Лагута, голова Спільного представницького органу сторони роботодавців області Сергій Бутенко, голова Федерації профспілок області Неля Паламарчук.

 Загальні положення

 

Територіальна угода (далі – Угода) укладена відповідно до Законів України «Про соціальний діалог в Україні», «Про колективні договори і угоди», Генеральної угоди на 2016-2017 між обласною радою, обласною державною адміністрацією, спільним представницьким органом роботодавців на територіальному рівні та Федерацією профспілок області (далі - Сторони) з метою регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин та забезпечення конституційних прав і гарантій працівників і власників, подальшого розширення співробітництва Сторін, спрямованого на розвиток виробництва в регіоні.

 

Сторони визнають повноваження одна одної і зобов’язуються дотримуватися принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності Сторін, взаємної відповідальності, конструктивності, консультативності та аргументованості в ході укладання даної Угоди чи при внесенні змін або доповнень до неї.

 

Сторони не допускатимуть дискримінації у сфері трудових відносин в залежності від статі, раси, партійності, національності, походження, майнового, сімейного, соціального та посадового положення, ставлення до релігії, а також інших обставин, не пов’язаних з діловими якостями працівників.

 

Прийняті Сторонами положення, домовленості, зобов’язання є обов’язковими для виконання, соціальні права та гарантії, які вона містить, не можуть бути нижчими за відповідні в Генеральній  угоді та законодавстві України.

 

Положення Угоди діють безпосередньо і розповсюджуються на суб’єкти діяльності, управління та господарювання, які перебувають у сфері дії Сторін, що уклали Угоду і мають бути обов’язковими для використання на виробничому рівні як мінімальні під час укладання територіальних угод та колективних договорів.

 

Сторони забезпечують виконання положень Генеральної угоди щодо впровадження їх в регіоні, а також міжгалузеву координацію щодо укладання  та виконання колективних договорів на підприємствах різних галузей області.

 

Угода набирає чинності з дати її підписання і діє до укладання нової або перегляду цієї Угоди. У період дії Угоди Сторони можуть, за взаємною домовленістю, вносити до неї зміни і доповнення.

 

При здійсненні структурної перебудови економіки області, реорганізації окремих підприємств, повноваження та обов’язки щодо виконання положень Угоди переходять до правонаступника.

 

Сторони домовилися під час дії Угоди забезпечувати здійснення заходів щодо попередження колективних трудових спорів (конфліктів), а у разі їх виникнення прагнути до їх вирішення відповідно до чинного законодавства.

 

Сторони сприятимуть створенню умов для ведення переговорів з укладення колективних договорів та угод відповідно до чинного законодавства.

 

З дня набрання чинності цією Угодою втрачає чинність Регіональна  угода між  обласною  державною адміністрацією, організаціями роботодавців   та   Федерацією профспілок   області  на  2009-2012 роки.

 

І. У СФЕРІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА ВИРОБНИЧИХ ВІДНОСИН

 

Сторони визнають, що головною метою соціально-економічної політики в області є забезпечення відтворення і розвитку трудового, інтелектуального та людського потенціалу шляхом соціальної орієнтації економічних реформ, удосконалення економічних, виробничих, соціальних, трудових відносин.

 

Сторони домовилися:

 

1.1. Координувати дії щодо реалізації державної регіональної політики визначеної відповідними законодавчими і нормативними актами.

 

Зорієнтувати регіональну промислову політику на збереження, підтримку і розвиток вітчизняного виробництва та пріоритетних галузей економіки, в першу чергу шляхом прозорої податкової, тарифної та митної політики.

 

Здійснювати спільний контроль за встановленням цін і тарифів на продукцію та послуги суб’єктів природних монополій.

 

1.2. Включати представників профспілкової сторони та сторони роботодавців до складу робочих груп з розроблення проектів щорічної програми економічного і соціального розвитку області, комісій з питань протидій протиправному поглинанню та захопленню підприємств, конкурсних комісій з продажу об’єктів приватизації.

 

Здійснювати контроль за дотриманням законів України, що регулюють соціальні наслідки приватизації щодо захисту прав громадян, які стали співвласниками роздержавлених підприємств.

 

1.3. Докладати спільних зусиль, спрямованих на:

 

провадження механізмів державної підтримки експорту з дотриманням положень Закону України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання»;

 

проведення обміну інформації та розробку спільних пропозицій з питань удосконалення державної цінової і тарифної політики;

 

забезпечення головними розробниками проектів нормативно-правових актів аналізу їх впливу на інвестиційний клімат та ринок праці.

 

підвищення прозорості роботи ДФС шляхом регулярного обміну інформацією із соціальними партнерами згідно з чинним законодавством.       

 

1.4. Сприяти реалізації Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва у Житомирській області на 2017-2020 роки.

 

1.5. Ініціювати питання щодо подальшої дерегуляції підприємницької діяльності шляхом скорочення документів дозвільного характеру, розширення застосування декларативного принципу, лібералізації процедур здійснення нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

 

1.6. Вивчати потреби регіонального споживчого ринку у товарах, послугах та визначати можливості щодо впливу на покращення розвитку внутрішньої торгівлі в області.

 

1.7. Забезпечувати щорічне зростання обсягів промислового та сільськогосподарського виробництва відповідно до затвердженої Програми економічного і соціального розвитку області. Розробити та здійснити заходи щодо забезпечення розвитку таких базових галузей, як  добувна, легка, переробна, харчова, виробництво неметалевих мінеральних виробів, лісового та мисливського господарства.

 

Організовувати та забезпечити участь Сторін у конференціях, виставках, презентаціях для підвищення ділового іміджу підприємств області, працювати над розширенням ринків збуту товарів вітчизняного виробництва та надходження інвестицій в промислову галузь області.

 

1.8. Сприяти  соціальній та політичній стабільності в регіоні.

 

1.9. Сторони соціального діалогу:

 

сприятимуть створенню умов для ведення переговорів з укладення колективних договорів та угод відповідно до законодавства.

 

вживатимуть заходів щодо недопущення випадків ухилення від передбаченої Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» процедури розгляду вимог найманих працівників, надання необхідних відомостей для реєстрації колективних трудових спорів, врегулювання колективних трудових спорів та запобігання їх виникненню.

 

Обласна державна адміністрація:

 

1.10. Щоквартально готує аналітичну інформацію про економічний і соціальний розвиток області, виявляє проблемні питання та в межах своїх повноважень вживає необхідних заходів щодо їх розв’язання на регіональному рівні, координує свої дії з державними структурами вищого рівня з метою їх розв’язання та врегулювання на державному рівні.Про результати інформує сторони соціального діалогу.

 

1.11. Забезпечує участь представників Сторін в роботі конкурсних комісій по відбору керівного кадрового потенціалу області.

 

1.12. За участю сторін соціального діалогу готує і подає пропозиції Кабінету Міністрів України, як суб’єкту законодавчої ініціативи, щодо необхідності розроблення або удосконалення законодавчої бази з питань соціально-економічного розвитку та регіональної політики.

 

1.13. Здійснює за участю об’єднань роботодавців комплекс заходів щодо запобігання банкрутству підприємств, вносить до державних органів вищого рівня пропозиції щодо реорганізації і санації неплатоспроможних підприємств, залучення іноземних чи вітчизняних інвесторів для їх фінансового оздоровлення.

 

Вживає заходи щодо недопущення реорганізації (ліквідації) бюджетоутворюючих підприємств регіону без завчасного узгодження з профспілками питань соціального захисту працівників таких підприємств.

 

1.14. Проводить роз’яснювальну роботу та надає консультації потенційним користувачам (замовникам) електронної системи закупівель «ProZorro» з метою ефективного використання бюджетних коштів та готує аналітичну інформацію щодо впровадження цієї системи в області.

 

1.15. Забезпечує постійний контроль за порядком формування та застосування в області цін і тарифів на товари та послуги у межах чинного законодавства.

 

1.16. Сприяє у більш широкому залученні підприємств області до участі у тендерних торгах по закупівлі товарів, виконання робіт та послуг за рахунок бюджетного фінансування.

 

1.17. Забезпечує гласність у виборі підрядних організацій за конкурсом, надаючи пріоритет при цьому будівельним організаціям, що здійснюють будівництво об’єктів на території області за бюджетні кошти.

 

1.18. Здійснює реалізацію державної аграрної політики, зокрема у питаннях прискорення реформування та розвитку аграрного сектору економіки області. Забезпечує ефективне використання  лісових ресурсів та охорону земель і надр.

 

Забезпечує ефективне використання природних, трудових і фінансових ресурсів області. За участю об’єднань роботодавців та профспілок щороку розробляє програми економічного і соціального розвитку області та заходи щодо виконання Стратегії розвитку області на період до 2020 року, забезпечує їх виконання, сприяє у подоланні інфляційних процесів в економіці області.

 

1.19. Регулярно аналізує причини зупинення роботи підприємств, зменшення обсягів виробництва та порушує перед органами, уповноваженими управляти цими підприємствами, питання про вжиття заходів щодо поліпшення їх діяльності, підвищення вимогливості до керівників цих підприємств, контрольний пакет акцій яких належить державі, заміни їх новими шляхом виваженого  підбору, з урахуванням  фаховості, досвіду роботи та інших ділових якостей.

 

1.20. За участю представників соціального діалогу створює постійно діючу комісію з питань вивченняпричини зупинення роботи підприємств, зменшення обсягів виробництва  та здійснює заходи щодо забезпечення подальшої ритмічної роботи підприємств.

 

1.21. Рекомендує органам місцевого самоврядування передбачати у місцевих бюджетах кошти на збереження та утримання об’єктів соціальної сфери, які планується прийняти у комунальну власність та  забезпечує контроль за їх цільовим використанням. Передбачає кошти на утримання цих об'єктів при формуванні бюджетів усіх рівнів, при цьому зберегає мережу закладів соціальної сфери.

 

1.22. Вживає заходів щодо недопущення безпідставного скорочення мережі закладів бюджетної сфери та здійснює їх фінансування  в обсягах, передбачених діючим законодавством.

 

Сторона роботодавців:

 

1.23. Розробляє та впроваджує програми розвитку своїх підприємств, які перебувають у скрутному фінансовому становищі, програми виходу із кризи.

 

1.24. Спільно з облдержадміністрацією, обласною радою вивчає потреби регіонального споживчого ринку у товарах та послугах, розробляє і реалізує програми випуску та насичення ринку вітчизняними товарами народного споживання.

 

1.25. Сприяє виконанню вимог законів, Указів Президента України, постанов нормативних актів Уряду та розпоряджень голови обласної державної адміністрації, рішень обласної ради у сфері економічних та виробничих відносин.

 

1.26. Дотримується вимог фінансової дисципліни, обліку, звітності, забезпечує виконання державних і регіональних контрактів (замовлень), зобов’язань перед бюджетом та державними позабюджетними фондами.

 

 1.27. Дотримується правил торгівлі, побутового, транспортного, комунального обслуговування, законодавства про захист прав споживачів.

 

1.28. Аналізує за участю соціальних партнерів причини зупинення роботи підприємств, зменшення обсягів виробництва  та здійснює заходи щодо забезпечення подальшої ритмічної роботи підприємств.

 

Сторона профспілок:

 

1.29. Берє участь у реалізації соціально-економічних програм (розробці і виконанні програм реструктуризації підприємств, виходу із кризи, стабілізації і розвитку виробництва, підвищення продуктивності праці тощо).

 

1.30. Пропонує шляхом укладання колективних договорів і угод прийняття заходів щодо розвитку виробництва, виходу неплатоспроможних підприємств з кризи, зміцнення трудової та виробничої дисципліни, зростання продуктивності праці.

 

1.31. Надає безкоштовно юридичну допомогу членам профспілок, трудовим колективам з питань трудового законодавства, проводять навчання профактиву. При потребі, відстоюють їх права в судах, органах державного управління.

 

2. Забезпечення продуктивної зайнятості та соціального захисту населення від безробіття

 

Сторони домовилися:

 

2.1. Забезпечувати розширення сфери застосування праці шляхом створення юридичними та фізичними особами нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності згідно з обласною програмою зайнятості населення на період до 2017 року.

 

2.2. Вживати заходів щодо забезпечення зниження рівня безробіття, визначеного за методологією Міжнародної організації праці.

 

2.3. Здійснювати комплекс заходів, спрямованих на подолання довготривалого безробіття, що дасть змогу щороку зменшувати середню тривалість зареєстрованого безробіття, визначеного за методологією Міжнародної організації праці не менше ніж на  один місяць.

 

2.4. Щороку здійснювати заходи активної політики зайнятості для незайнятого населення та безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості, що сприятиме подальшому зменшенню зареєстрованого безробіття.

 

2.5. Рекомендувати підприємствам і організаціям передбачати в колективних договорах зобов’язання сторін щодо:

 

залучення представників профспілкових організацій до роботи в органах управління суб’єктів господарювання;

 

скорочення непродуктивних втрат робочого часу;

 

стабілізації зайнятості (скорочення плинності кадрів);

 

визначення обсягів професійного навчання працівників та загальні витрати коштів на ці цілі відповідно до потреб виробництва та вимог актів законодавства у цій сфері.

 

погодження з відповідним обласним галузевим профспілковим органом питання скорочення чисельності (штату) працівників, якщо кількість працівників, яких планується скоротити, перевищує показник масового вивільнення працівників, встановлений відповідною галузевою угодою.

 

2.6. Передбачати в обласній, районних і міських програмах економічного і соціального розвитку та програмах реструктуризації підприємств окремий розділ щодо вирішення соціальних   питань,   зокрема   зайнятості, збереження та створення нових робочих місць, працевлаштування осіб, що вивільняються, залучення широких верств населення до занять фізичною культурою і спортом.

 

2.7. Здійснювати заходи щодо підвищення ефективності системи професійного навчання безробітних з метою забезпечення подальшої їх зайнятості та конкурентоспроможності на ринку праці.

 

 Забезпечити створення умов для легалізації трудових відносин та збільшення економічної активності населення, сталого скорочення нелегальної (тіньової) зайнятості населення, виготовлення і розміщення на постійній основі на білбордах,  сіті-лайтах соціальної реклами,  спрямованої на  упередження  виплати  заробітної плати  «у конвертах» та негативних наслідків  «тіньової» зайнятості, легалізацію трудових відносин роботодавців з  найманими  працівниками.

 

Здійснювати заходи щодо сприяння зайнятості тимчасово переміщених осіб, які прибувають в область з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, зокрема шляхом компенсації витрат роботодавця на оплату праці таких осіб.

 

2.8.  Забезпечити підготовку кваліфікованих кадрів для підприємств легкої, добувної, машинобудівної промисловості та інших галузей.

 

Обласна державна адміністрація:

 

2.9. За участю роботодавців та профспілок розробляє і реалізує програму зайнятості населення області, в якій передбачає заходи до врегулювання процесів, що проходять на ринку праці, надання законодавчих гарантій для населення.

 

Сприяє розширенню сфери застосування праці у сільській місцевості, в тому числі за рахунок розвитку фермерства, сімейного бізнесу, зеленого туризму, економічного стимулювання роботодавців, що створюють робочі місця у сільській місцевості.

 

За підсумками року інформує соціальних партнерів про виконання програми зайнятості населення та стан ринку праці області, забезпечує  їх аналітичними матеріалами.

 

2.10. Забезпечує щоквартальне інформування населення про стан ринку праці, а також про можливості служби зайнятості щодо працевлаштування, професійного навчання безробітних та їх участі в оплачуваних громадських роботах.

 

2.11. Передбачає та вживає додаткові заходи щодо забезпечення зайнятості і соціального захисту громадян у випадку, якщо масштаби безробіття перевищують рівень, визначений програмою зайнятості.

 

З метою наповнення бюджетів всіх рівнів забезпечує комплекс заходів для легалізації робочих місць на підприємствах області та виведення заробітної плати працюючих з тіньового сектору економіки

 

2.12. Ініціює створення:

 

обласного центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості на базі одного із існуючих професійно-технічних навчальних закладів області.

 

базових професійно-технічних училищ за принципом підготовки фахівців для певної  галузі.

 

Сторона роботодавців:

 

2.13. Щороку забезпечує виконання заходів обласної програми зайнятості населення щодо підвищення рівня зайнятості населення, у тому числі  у сільській місцевості.

 

2.14. Зобов’язується підвищувати ефективність використання  робочих місць, за які здійснюється компенсація єдиного соціального внеску роботодавцям. Забезпечувати працевлаштування на ці місця за направленнями служби зайнятості всіх громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці.

 

 2.15. Приймає рішення про зміни в організації виробництва і праці, які можуть призвести до скорочення чисельності працівників, лише після попередніх консультацій з профспілковими органами не пізніше, ніж за три місяці до передбачених дій, з економічним обґрунтуванням, а також із розробленими заходами щодо забезпечення зайнятості працівників, які вивільняються.

 

2.16. При вивільненні працівників у зв’язку із змінами в  організації виробництва і праці забезпечує надання їм пільг та компенсацій,  передбачених діючим законодавством і колективними договорами. Вивільнення працівників проводить із дотриманням вимог чинного законодавства України.

 

Не допускає упродовж року одночасного вивільнення працівників, які є членами однієї сім’ї та працюють на одному підприємстві.

 

2.17. Разом із профспілковими об’єднаннями, комітетами забезпечує наявність у колективних договорах, угодах заходів, спрямованих на збільшення обсягів робіт, чисельності робочих місць, перепідготовку вивільнених працівників, надання їм пільг і компенсацій понад установлені законодавством норми, збереження за вивільнюваними працівниками черги на житло протягом трьох років після вивільнення, а також права на користування гуртожитками, дитячими дошкільними  закладами та оздоровчими таборами і передбачає фінансування цих заходів.

 

2.18. Сприяє в організації оплачуваних громадських робіт та залученні на ці роботи незайнятих та безробітних громадян.

 

2.19. З метою удосконалення професійної підготовки студентів спільно з профспілками надає допомогу в проведенні виробничих та переддипломних практик на виробництві, розподілі та працевлаштуванні випускників, які навчаються за державним замовленням.

 

Сторона профспілок:

 

2.20. Бере участь у розробці та реалізації програм зайнятості населення області, а також у роботі обласного координаційного комітету сприяння зайнятості населення.

 

2.21. Спільно з державними органами здійснює постійний контроль за дотриманням законодавства про зайнятість, вживає заходів до усунення порушень трудового законодавства при звільненні працівників та інформує трудові колективи і профспілковий актив про зміни в законодавчих актах про зайнятість.

 

3. Оплата праці, трудові відносини

 

Сторони домовилися:

 

3.1. Передбачити форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород, інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат у колективному договорі підприємствами з дотриманням норм і гарантій, передбачених чинним законодавством, Генеральною, галузевими та даною угодами.

 

3.2. Забезпечити підвищення рівня середньої заробітної плати в цілому по області відповідно до програми економічного і соціального розвитку області.

 

3.3. Розмір тарифної ставки робітника 1 розряду (за винятком бюджетних установ) визначати у колективних договорах відповідно до  мінімальних галузевих стандартів оплати праці працівників, передбачених у галузевих угодах.

 

3.4. Передбачати у територіальних угодах та колективних договорах збільшення частки витрат на оплату праці в операційних витратах з реалізованої продукції (робіт, послуг) та випереджаюче зростання продуктивності праці відносно темпів зростання рівня середньої заробітної плати.

 

3.5. Передбачати в територіальних угодах, колективних договорах зобов’язання щодо спрямування коштів підприємств та організацій на підвищення рівня заробітної плати з установленням частки цієї суми у колективному договорі.

 

3.6. Під час укладання територіальних угод, колективних договорів рекомендувати Сторонам передбачати створення спільних представницьких комісій з метою ліквідації заборгованості із виплати заробітної плати, недопущення її виникнення, складення щомісячних графіків її погашення та встановлення контролю за їх виконанням.

 

3.7. Установити для застосування на підприємствах, в організаціях перелік і розміри доплат, надбавок, що мають міжгалузевий характер, згідно з додатком. Підприємства можуть розширювати перелік та розміри доплат і надбавок, а також встановлювати інші заохочувальні виплати за рахунок власних коштів.

 

В організаціях, установах, закладах бюджетної сфери зазначений перелік і розміри доплат, надбавок, інших заохочувальних виплат встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 

3.8. Надавати методичну і консультативну допомогу підприємствам, організаціям, установам, фізичним особам щодо застосування законодавчих і нормативних актів та відповідних наказів галузевих міністерств з питань оплати праці.

 

3.9. Здійснювати у межах наданих повноважень постійний контроль за дотриманням законодавства про оплату праці, норм і гарантій,  встановлених Генеральною, галузевими і даною Угодами; вживати заходів щодо усунення порушень.

 

3.10. Не допускати заборгованості  із виплати заробітної плати працівникам підприємств усіх форм власності.

 

У разі виникнення на підприємстві, в установі, організації заборгованості із виплати заробітної плати працівникам Сторони відповідно до своїх повноважень застосовують до керівника передбачені законодавством заходи впливу з метою забезпечення її ліквідації.

 

3.11. Оприлюднювати в засобах масової інформації матеріали щодо:

 

вжиття заходів впливу до керівників підприємств та організацій, в яких не забезпечується реалізація установлених гарантій з оплати праці;

 

кількості та результатів проведених управлінням Держпраці в області перевірок щодо дотримання законодавства з оплати праці на підприємствах усіх форм власності та господарювання.

 

3.12. Трудові відносини на підприємствах, в установах і організаціях області будувати на засадах їх державного і договірного регулювання. Пропонувати укладення колективних договорів упродовж першого кварталу на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та контролювати їх виконання.

 

3.13. З метою підвищення рівня правової підготовки Сторін, що підписали колективні договори і угоди, та ефективного контролю за їх виконанням щороку проводити для представників власників і профспілок навчання (семінари) із збереженням заробітної плати за місцем основної роботи.

 

Обласна державна адміністрація:

 

3.14. Спільно з обласною радою здійснює фінансування установ та організацій, які утримуються за рахунок обласного бюджету, у межах передбачених асигнувань і фактичного надходження доходів. Забезпечує своєчасну виплату заробітної плати в бюджетних організаціях.

 

3.15. Здійснює моніторинг стану соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах та організаціях області. Запобігає виникненню та сприяє у своєчасному вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів), здійснює посередництво та примирення при вирішенні таких спорів (конфліктів).

 

3.16. За участю профспілок здійснює вивчення з питань своєчасності виплати заробітної плати на підприємствах, в організаціях і установах усіх форм власності, причин виникнення заборгованості. Вимагає від власників та уповноважених ними органів здійснення ефективних заходів щодо її погашення.

 

3.17. Рекомендує органам місцевого самоврядування у разі прийняття нормативно-правових актів, які призводять до змін в умовах оплати праці, виділяти з місцевих бюджетів відповідні фінансові ресурси для оплати праці працівників місцевих державних адміністрацій, згідно з Постановою КМУ від 09.11.2016 №787 «Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій» та працівників бюджетної сфери.

 

3.18. Бере участь у реалізації заходів,  спрямованих на посилення мотивації до праці, удосконалення її організації, оплати та нормування.

 

3.19. Забезпечує дотримання вимог Бюджетного кодексу України щодо врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівникам бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати під час затвердження обласного бюджету.

 

Сторона роботодавців зобов’язується:

 

3.20. Визначати  у колективних договорах порядок регулювання фонду оплати праці з урахуванням збільшення обсягів виробництва (послуг), підвищення продуктивності праці, зниження собівартості продукції (послуг), індексу зростання цін тощо.

 

3.21. При встановленні розмірів посадових окладів і тарифних ставок дотримуватися міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці, що передбачені у відповідних галузевих угодах.

 

3.22. Для працівників підприємств, виробництв, цехів та інших підрозділів, які виконують роботи (надають послуги) не властиві основній діяльності галузі, умови оплати праці встановлювати в колективних договорах з дотриманням гарантій, визначених для тих галузей, до яких вони належать за характером діяльності (виробництва).

 

3.23. Усі зміни систем і норм оплати праці погоджувати з профспілками відповідно до вимог законодавства про працю України.

 

3.24. Забезпечити ведення первинного обліку виконання норм праці. Доводити нормовані завдання до робітників з погодинною оплатою праці, розраховані на основі науково обгрунтованих норм праці, за умови повного завантаження і стабільності виробництва.

 

Передбачати в колективних договорах зобов’язання щодо поліпшення стану  нормування праці працівників та  календарні графіки перегляду застарілих норм праці.

 

Забезпечити підвищення кваліфікації фахівців з нормування праці.

 

3.25. Забезпечувати своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати  на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності. При наявності заборгованості з виплати заробітної плати та інших гарантованих виплат обов’язково мати розроблені та затверджені графіки і заходи щодо її погашення, дотримуватися пропорційності у здійсненні цих виплат для всіх категорій працюючих, включаючи керівників.

 

3.26.Забезпечити збільшення кількості працівників, які отримують заробітну плату вищу за розмір двох мінімальних заробітних плат.

 

3.27. Надавати позички і кредити працівникам лише за умови відсутності боргів із виплати заробітної плати.

 

3.28. Включити в колективні договори відповідальність керівників щодо додержання гарантій в оплаті праці, обсягів та строків погашення заборгованості із заробітної плати, остаточних розрахунків у разі звільнення працівників, відрахувань до Пенсійного та інших страхових соціальних фондів, встановлення їх відповідальності за невиконання останніх.

 

3.29. При укладенні (погодженні) контрактів з керівниками підприємств та організацій передбачати їх персональну відповідальність за несвоєчасність виплати заробітної плати, невиконання зобов’язань перед бюджетом та Пенсійним фондом щодо сплати податків, зборів та обов’язкових платежів, стан нормування праці та охорони праці на підприємстві (в організації).

 

Звільняти керівників з посад, розривати контракти з ініціативи органу управління майном, у тому числі за пропозиціями місцевих органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, до закінчення терміну їх дії, у випадках, передбачених п.26 Типової форми контракту з керівником підприємства, що є у державній власності та у разі невиконання умов щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємств.

 

3.30. Спільно з профспілками створювати комісії по трудових спорах на підприємствах з кількістю працюючих 15 осіб і більше та сприяти у підвищенні ефективності розгляду ними трудових спорів.

 

Сторона профспілок:

 

3.31. Ініціює укладення колективних договорів на підприємствах усіх форм власності і здійснює контроль за періодичним інформуванням трудових колективів про виконання умов договорів і угод  відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди».

 

3.32. Надає допомогу членам профспілок з питань оплати праці, сплати податків та відрахувань, при необхідності захищає їх права у судах.

 

3.33. Здійснює контроль за дотриманням підприємствами законодавчих актів з питань оплати праці, трудових відносин і відповідних положень угоди.

 

Здійснює громадський контроль на суб’єктах господарювання, на яких порушуються строки виплати заробітної плати та не виконуються графіки погашення заборгованості, в межах своєї компетенції вживає заходи щодо усунення виявлених порушень.

 

3.34. Застосовує повноваження,  передбачені ст.45 КЗпП України, щодо розірвання трудового договору з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує законодавство про працю.

 

4. Охорона праці та здоров’я працюючих

 

Сторони домовилися:

 

 

4.1. Спрямувати свою діяльність на реалізацію основного пріоритету державної політики в сфері охорони праці – збереження життя та здоров’я працівників.

 

4.2. Виступити ініціаторами внесення змін до законодавчих актів України стосовно поновлення роботи правлінь Фонду соціального страхування України на регіональному рівні.

 

4.3. Залучати сторони соціального діалогу відповідного рівня, при потребі позаштатних технічних радників (експертів, фахівців) для кваліфікованого розгляду окремих аспектів безпеки і гігієни праці.

 

4.4. Проводити спільну профілактичну роботу для попередження виробничого травматизму і професійних захворювань.

 

4.5. З метою скорочення обсягів нелегальної праці та нелегальної зарплати спільними діями забезпечити легалізацію трудових відносин на підприємствах, в установах і організаціях області.

 

4.6.Сприяти впровадженню дієвої системи управління охороною праці на підприємствах всіх форм власності.

 

4.7. З метою вдосконалення професійних навичок та належного і кваліфікованого виконання своїх функціональних обов’язків проводити систематичне навчання представників роботодавців, профспілок та органів виконавчої влади з питань охорони праці.

 

4.8. Для формування свідомого ставлення працівників до культури охорони праці в процесі трудової діяльності організовувати і проводити в області соціальні акції та спільні інформаційні заходи з питань охорони праці.

 

Обласна державна адміністрація:

 

4.9. Забезпечує виконання обласної програми щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

 

4.10. Здійснює контроль за додержанням суб’єктами господарювання області вимог законодавства про охорону праці, якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці, визначенням права працівників на пільги і компенсації за роботу у важких та шкідливих умовах праці.

 

4.11. Зобов’язується  згідно з вимогами статті 34 Закону України «Про охорону праці» створити в структурі облдержадміністрації відповідний підрозділ або визначити уповноважену особу з охорони праці та забезпечити їх належну роботу в рамках системи управління охороною праці на регіональному рівні.

 

4.12. Відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про охорону праці» доручає бюджетним підприємствам, організаціям, закладам та установам щороку передбачати у розрахунках до кошторисів видатки на охорону праці, а головним розпорядникам бюджетних коштів забезпечити контроль за виконанням вказаного доручення.

 

4.13. Забезпечує щорічний розгляд стану охорони праці в області та інших актуальних питань в даній сфері на засіданні колегії обласної державної адміністрації.

 

Сторона роботодавців:

 

4.14. Створює на кожному робочому місці умови праці відповідно до нормативно-правових актів та додержується законодавства про працю і охорону праці на суб’єктах господарювання, що перебувають у сфері управління об’єднання роботодавців області.

 

4.15. Здійснює заходи щодо:

 

Досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам.

 

Своєчасного проведення атестації робочих місць за умовами праці, надання працівникам пільг і компенсацій за роботу у важких та шкідливих умовах праці.

 

Проведення попереднього та періодичних медичних оглядів визначених чинним законодавством категорій працівників, своєчасного і повного виконання рекомендацій за їх результатами.

 

Належної організації соціально-побутового забезпечення працівників.

 

Впровадження прогресивних технологій, досягнень науки і техніки з охорони праці, засобів механізації, автоматизації та роботизації ділянок виробництва з важкими та шкідливими умовами праці.

 

Систематичного підвищення рівня обізнаності працівників із впливом ВІЛ/СНІДу на здоров’я і економіку, запобігання поширенню епідемії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу у виробничому середовищі, недопущення дискримінації працівників за ВІЛ-статусом.

 

4.16.  Під час здійснення перевірок створює належні умови для виконання своїх обов’язків представниками наглядових та контролюючих органів в сфері праці та охорони праці.

 

4.17. Надає представникам первинних профспілкових організацій, не звільнених від своїх виробничих чи службових обов’язків, із збереженням за ними середньої заробітної плати законодавчо встановленого часу для виконання громадських обов’язків в інтересах трудового колективу (проведення консультацій, переговорів, перевірок, розслідувань нещасних випадків та профзахворювань, атестації робочих місць за умовами праці тощо) та проходження відповідного профспілкового навчання.

 

4.18. Забезпечує:

 

Спрямування коштів на охорону праці в обсязі не менше законодавчо встановленого мінімального рівня витрат на охорону праці та коштів, визначених відповідним колективним договором.  

 

Безперешкодний доступ до робочих місць представників відповідної профспілки для здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю та про охорону праці, соціально-економічних прав працівників.

 

Сторона профспілок:

 

4.19. Здійснює громадський контроль за:

 

Додержанням роботодавцями на підприємствах, в установах, організаціях законодавства про працю та охорону праці, умов трудових договорів, колективних договорів і угод з оплати праці, своєчасністю виплати заробітної плати, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту.

 

Реалізацією прав громадян щодо відновлення професійного здоров’я і отримання медико-соціальної допомоги, вносити за результатами цього контролю відповідні подання керівникам підприємств, установ, організацій та відповідним державним контролюючим органам.

 

4.20. У випадку відмови роботодавців усунути порушення трудового законодавства, ініціює розгляд цих питань відповідними органами державної виконавчої влади, об’єднанням роботодавців області для  вжиття необхідних заходів регулювання або звернення до судових органів.

 

 4.21. Забезпечує  участь представників профспілок  у роботі комісій по трудових спорах та комісій з розслідування нещасних випадків на виробництві.

 

 4.22. Забезпечує направлення представників профспілкових організацій на спеціалізоване навчання в рамках відповідної програми Фонду соціального страхування України.

 

4.23.Організовує роботу штатних правових, технічних інспекторів праці та інших представників профспілок щодо надання ними організаційної, методичної і консультативної допомоги уповноваженим активістам первинних профспілкових організацій, а за необхідності, здійснює представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок в органах державної влади, місцевого самоврядування та судових органах.

  

5. Соціальний захист, гуманітарні питання, молодіжна політика та задоволення духовних потреб населення

 

Сторони домовилися:

 

5.1. Передбачати в територіальних угодах, колективних договорах зобов’язання щодо соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

 

5.2. Залучати бюджетні, спонсорські  кошти суб’єктів господарювання, профспілок для організації активних систематичних занять масово-оздоровчими формами фізичної культури та спорту працівників та членів їх сімей.

 

5.3. Вживати заходів для підвищення якості надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, учнів і студентів із залученням всіх можливих джерел фінансування.

 

5.4. Розглянути питання щодо можливого звільнення дитячих оздоровчих закладів та позашкільних навчальних закладів спортивного профілю від оподаткування земельним податком та податком на нерухоме майно.

 

Обласна державна адміністрація:

 

5.5. Забезпечує постійний контроль за порядком формування та застосування в області цін і тарифів на товари та послуги у межах чинного законодавства.

 

Регулює розміри торговельних надбавок на дитяче харчування, лікарські засоби та вироби медичного призначення (відповідно до діючого переліку вказаної продукції, ціни на яку підлягають державному регулюванню), та продукцію, яка реалізується підприємствами громадського харчування у загальноосвітніх школах північних районів області, для безкоштовного харчування учнів.

 

5.6. Спільно з райдержадміністраціями та міськвиконкомами забезпечує:

 

- безоплатне харчування учнів 1-4 класів початкової школи та підвіз до місця навчання і роботи учнів та педагогічних працівників;

 

- збільшення кількості місць шляхом відкриття нових дошкільних навчальних закладів, охоплення не менше 90% дітей навчанням та вихованням в дошкільних навчальних заклада; 

 

- пільгове перевезення студентів ВНЗ та учнів ПТНЗ залізничним та автотранспортом.

 

5.7. Рекомендує органам державної виконавчої влади та місцевого самоврядування погоджувати з профспілковою стороною рішення про зміну  тарифів на житлово-комунальні послуги, норм споживання води, тепла, твердого палива та тарифів на перевезення пасажирів у міському громадському транспорті, що затверджуються місцевими органами влади. Сприяє у встановленні економічно обгрунтованого розміру тарифу на перевезення пасажирів  на приміському і міжміському  внутрішньо- обласному сполученнях.

 

5.8. Забезпечує фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів із виконання державних програм соціального захисту населення щодо пільг ветеранам війни і праці, надання допомоги сім’ям з дітьми, проведення додаткових виплат населенню на покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу. Контролює тарифи на житлово-комунальні послуги в розмірі, що відповідає економічно  обгрунтованому рівню і відшкодування різниці між фактично прийнятими і економічно обґрунтованими відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги».  Здійснює заходи щодо соціального захисту населення шляхом вдосконалення порядку надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

 

5.9. Не допускає  скорочення обсягів фінансування та працюючих закладів соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури,  фізичної культури та спорту, відпочинку та дозвілля особливо в сільській місцевості, та здійснює їх утримання в межах коштів, передбачених для їх функціонування у відповідних бюджетах. Вживає заходів для забезпечення розвитку дошкільної освіти, переведення працівників соціально-культурної сфери на повну ставку за рахунок коштів місцевих бюджетів. Передбачає додаткове фінансування опорних шкіл для забезпечення їх належного функціонування.

 

5.10. Проводить разом із профспілками постійний моніторинг дотримання вимог статті 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». Рекомендує включати в територіальні угоди, колективні договори зобов’язання щодо дотримання вимог статті 44 зазначеного Закону стосовно відрахування роботодавцями коштів первинним профспілковим організаціям виробничої та бюджетної сфери на культурно-масову і фізкультурну роботу в обсягах, передбачених колективним договором і угодами, але не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці, з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства.

 

5.11. Вживає дієвих заходів для забезпечення своєчасної виплати пенсій, стипендій та допомог сім’ям з дітьми, індексації грошових доходів населення відповідно до чинного законодавства.

 

5.12. Забезпечує згідно з чинним законодавством надання гарантованої безкоштовної і пільгової медичної допомоги населенню області відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України Переліку, доводить через засоби масової інформації перелік надання гарантованих видів медичної допомоги, що фінансуються з бюджету, а також перелік платних послуг.

 

5.13. Сприяє у впровадженні соціального медичного страхування, розвитку приватної медицини, створює умови для здорової конкуренції між закладами охорони здоров’я усіх форм власності.

 

5.14. Рекомендує органам місцевого самоврядування при формуванні місцевих бюджетів забезпечувати у повному обсязі потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за енергоносії, які споживаються бюджетними установами.

 

5.15. Рекомендує приймати у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст житловий фонд різних форм власності.

 

5.16. Пропонує органам влади при формуванні місцевих бюджетів передбачати видатки на місцеві програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів.

 

5.17. Забезпечує контроль за виконанням законодавства щодо захисту прав споживачів, сертифікації та якості продукції, дотриманням належного санітарно-епідеміологічного стану в області.

 

5.18. Разом з місцевими органами виконавчої влади, місцевого самоврядування передбачає кошти на оздоровлення і новорічні подарунки дітям-сиротам та дітям, які залишилися без піклування батьків, дітям-інвалідам,  дітям із малозабезпечених та багатодітних сімей.

 

5.19. Забезпечує виконання вимог законодавчих актів та заходів, передбачених регіональною програмою щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

Організовує спільно з райдержадміністраціями та міськвиконкомами:

 

- безкоштовне харчування учнів у школах, що знаходяться на радіоактивно забруднених територіях області згідно з чинним законодавством;

 

- безкоштовне забезпечення медикаментами  та стоматологічними послугами потерпілого внаслідок Чорнобильської  катастрофи населення області;

 

- організовує санаторно-курортне лікування потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи населення області, віднесеного до категорії І та дітей-інвалідів, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

 

5.20. Забезпечує відпочинок та оздоровлення в межах передбачених бюджетних асигнувань дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві, під час виконання службових обов’язків та  військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, інших силових структур області, що брали участь у антитерористичній операції; талановитих та обдарованих дітей (переможців обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад усіх рівнів, відмінників навчання); бездоглядних та безпритульних дітей; дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

 

5.21. Забезпечує лікувально-профілактичні заклади області тест - системами та розхідними матеріалами для діагностики ВІЛ – інфекції та безкоштовним харчуванням дітей, народжених від ВІЛ –інфікованих матерів.

 

5.22. Всебічно сприяє в індивідуальному і кооперативному будівництві житла, його здешевленні шляхом централізованого спорудження комунальних мереж і систем інженерного забезпечення.

 

Ініціює передбачення в обласному бюджеті коштів для надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла.

 

5.23. Рекомендує органам місцевого самоврядування та іншим організаціям безкоштовно надавати службові приміщення для роботи районних, міських об’єднаних профспілкових комітетів.

 

5.24. Сприяє в організації  додаткових автобусних маршрутів у напрямках розташування колективних садів і городів у весняно-осінній період.

 

5.25. Здійснює комплекс заходів, спрямованих на забезпечення належного відпочинку та оздоровлення дітей, розвитку фізкультури і спорту, збереження матеріальної бази дитячих оздоровчих закладів, мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

 

5.26. Разом із місцевими органами виконавчої влади, місцевого самоврядування сприяє у вирішенні питань щодо регулярного безоплатного підвезення педагогічних працівників у сільський місцевості до місця роботи і додому.

 

5.27. Рекомендує органам місцевого самоврядування при формуванні місцевих бюджетів забезпечувати щорічне збільшення обсягу видатків з місцевих бюджетів для розвитку фізичної культури і спорту.

 

5.28. Надає допомогу фізкультурно-спортивним товариствам у проведенні галузевих та міжгалузевих спартакіад, фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів для працівників за місцем їх роботи, дітей і молоді, та забезпеченні їх діяльності.

 

Передбачає кошти на фінансову підтримку ДЮСШ.

 

Передбачає кошти на фінансову підтримку діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій.

 

Сторона роботодавців:

 

5.29. Не допускає прийняття рішень про ліквідацію, перепрофілювання, передачу іншому власнику об’єктів соціально-культурної сфери, які належать підприємствам, установам і організаціям, без погодження з відповідними профспілковими органами.

 

5.30. Надає шефську та спонсорську допомогу закладам освіти, охорони здоров’я, культури в утриманні приміщень, зміцненні їх бази, організації харчування учнів загальноосвітніх шкіл, дітей у дошкільних закладах, хворих у лікарнях.

 

5.31. Надає на рівні з працюючими соціальні пільги і допомоги пенсіонерам, які працювали на даних підприємствах, інвалідам виробництва, а також жінкам, які перебувають у відпустках по догляду за дітьми. Починаючи з 2017 року щорічно організовує проведення періодичних медичних оглядів усіх працюючих.

 

5.32. Відраховує кошти первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу  в розмірах, передбачених колективним договором та угодами, але не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці з віднесенням цих сум на валові витрати.

 

 Сторона профспілок:

 

5.33. Разом із роботодавцями вирішує питання соціального розвитку підприємств.

 

5.34. Надає безкоштовну консультативну допомогу громадянам, профспілковим комітетам, трудовим колективам з питань соціального захисту, надання допомоги сім’ям з дітьми, квартирного та кооперативного обліку, виділення та приватизації житла, оплати за комунальні послуги.

 

5.35. Здійснює громадський контроль за дотриманням житлового законодавства, Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», законодавства про охорону здоров’я та нормативних актів і колективних договорів з питання соціального захисту громадян.

 

5.36. Проводить огляди, конкурси, фестивалі колективів самодіяльної народної творчості, забезпечує культурне обслуговування районів, які постраждали  від наслідків аварії на ЧАЕС.

 

Берє участь у проведенні обласних спартакіад робітничої молоді.

 

6. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ

 

З метою координації діяльності щодо колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин та вдосконалення соціального діалогу

 

Сторони домовилися:

 

6.1. Проводити регулярні тристоронні консультації з питань вироблення і реалізації соціально-економічної політики в області, а також з розроблення проектів програм, які стосуються соціально-економічних і трудових відносин, соціального захисту громадян, та розглядати їх за участю Сторін.

 

Практикувати проведення нарад, зустрічей, круглих столів, систематичної інформаційно-роз’яснювальної роботи серед громадян, роботодавців і трудових колективів.

 

6.2. Сприяти розповсюдженню принципів соціального партнерства на підприємствах з часткою іноземного капіталу, в транснаціональних компаніях та організаціях малого і середнього підприємництва.

 

6.3. Сприяти створенню і збереженню на підприємствах різних форм власності первинних профспілкових організацій.

 

6.4. Проводити обмін інформацією, документами і матеріалами, статистичними даними з питань, що визначені цією Угодою, для виконання взятих на себе зобов’язань та здійснення взаємного контролю.

 

6.5. Здійснювати систематичне висвітлення у засобах масової інформації домовленостей, досягнутих під час проведення консультацій і переговорів сторін соціального діалогу, та оприлюднення інформації про стан виконання взятих на себе зобов’язань.

 

Обласна державна адміністрація:

 

6.6. З метою вдосконалення соціального діалогу в містах і районах області залучає організації профспілок та роботодавців до вирішення соціально-економічних проблем міст та районів.

 

Включає до складу колегій, комісій представників профспілок та організацій роботодавців (за згодою).

 

6.7. Сприяє укладенню тристоронніх домовленостей на міських і районних рівнях та колективних договорів на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності.

 

6.8. Надає безкоштовно профспілковій стороні статистичну інформацію з питань соціально-економічного розвитку області, передбачену планом державних статистичних спостережень на відповідний рік, а також аналітичну інформацію департаментів (управлінь) облдержадміністрації галузевим комітетам профспілок за їх запитами відповідно до чинного законодавства.

 

Сторона роботодавців:

 

6.9. Працює над відновленням або створенням та пожвавленням діяльності структур галузевих, міських і районних організацій роботодавців як сторін соціального діалогу цих рівнів.

 

6.10. Забезпечує умови для статутної діяльності профспілок та їхніх виборних органів.

 

6.11. Своєчасно інформує сторони соціального діалогу про рішення, які супроводжуються змінами соціального характеру.

 

6.12. Забезпечує надання оплачуваного часу членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих чи службових обов’язків, із збереженням заробітної плати для виконання громадських обов’язків в інтересах трудового колективу, а також для участі в роботі виборних профспілкових органів.

 

Сторона профспілок:

 

6.13. Забезпечує участь представників профспілок в роботі громадських рад при обласній державній адміністрації, обласній раді, Головному управлінні Державної фіскальної служби в області, Головному управлінні Пенсійного фонду України в області та інших.

 

6.14. Реалізовує положення цієї Угоди на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності.

 

6.15. Ініціює створення профспілкових організацій на підприємствах, в установах, організаціях, де вони відсутні.

 

6.16. Надає членам профспілок через публікації в ЗМІ та інтернет-ресурсах, зокрема, офіційний веб-портал ФПО, сайти галузевих профспілкових об’єднань інформацію щодо прав і обов’язків з питань трудових відносин, регулювання заробітної плати, охорони праці, соціальних пільг і гарантій, соціально-трудових конфліктів.

 

Заключні положення

 

З метою координації діяльності щодо колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин та вдосконалення соціального партнерства Сторони домовилися:

 

проводити взаємні консультації з питань, що стосуються соціально-економічних і трудових відносин, соціального захисту громадян, та розглядати їх за участю Сторін;

 

сприяти у діяльності профспілок і організацій роботодавців, їх консолідації в об’єднання з метою формування Сторін соціального партнерства на всіх рівнях колективно-договірних відносин, при цьому не допускаючи дій, що мають за мету заснування профспілок під впливом роботодавців чи організацій роботодавців, або підтримання профспілок шляхом фінансування чи іншим шляхом з метою здійснення їх  контролю роботодавцями чи організаціями роботодавців;

 

включати до територіальних угод, колективних договорів  положення щодо створення умов для реалізації прав і гарантій діяльності профспілок та організацій роботодавців, визначених законодавством;

 

сприяти у залученні профспілок та організацій роботодавців до участі у переговорному процесі, виробленні і реалізації програм соціально-економічної політики;

 

сприяти в укладенні угод на галузевому і регіональному рівнях в області та колективних договорів на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності, що перебувають у сфері дії Сторін, а також приведення їх положень у відповідність з Генеральною та цією Угодою;

 

у місячний строк після здійснення повідомної реєстрації забезпечити розміщення на офіційній веб-сторінці облдержадміністрації тексту територіальної угоди;

 

звертатися до вищих державних органів законодавчої та виконавчої влади з пропозиціями щодо реалізації окремих соціальних, економічних питань, вирішення яких не входить у компетенцію обласних органів влади.

 

У період дії Угоди, за умови виконання  Сторонами взаємних зобов’язань, профспілки будуть утримуватися від організації страйків, масових виступів з питань, вирішення яких передбачено Угодою.

 

З метою забезпечення реалізації положень цієї Угоди, здійснення контролю за її виконанням Сторони зобов’язуються:

 

протягом місяця після підписання Угоди розробити, затвердити і передати одна одній заходи щодо її реалізації;

 

раз на рік розглядати хід виконання цієї Угоди на засід; територіальної тристоронньої соціально-економічної ради, про що скла; протокол і визначати додаткові заходи щодо реалізації невикона положень;

 

не приймати в односторонньому порядку, протягом терміну дії Уп рішення що погіршують її положення або припиняти їх виконання, сп питання, що виникають під час реалізації цієї Угоди, узгоджувати шля: проведення консультацій і переговорів;

 

через засоби масової інформації забезпечити інформува громадськості про хід виконання цієї Угоди;

 

зміни і доповнення до цієї Угоди вносити за взаємною згодою Стс після попередніх переговорів;

 

опублікувати цю Угоду в газеті «Житомирщина».

 

Угода підписана у чотирьох примірниках, які зберігаються у кожно Сторін і мають однакову юридичну силу.

 

 

Посилання на сайт Житомирської ОДА:  

http://oda.zt.gov.ua/teritorialna-ugoda-pro-regulyuvannya-osnovnix-princzipiv-i-norm-realizaczii-soczialno-ekonomichnoi-politiki-i-trudovix-vidnosin-v-oblasti-na-2016-2017-roki/

Територіальна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в області на 2016-2017 роки

Територіальна  угода

про регулювання основних принципів і норм реалізації

соціально-економічної політики і трудових відносин в області

на   2016-2017 роки

 

Загальні положення

 

Територіальна угода (далі – Угода) укладена відповідно до Законів України «Про соціальний діалог в Україні», «Про колективні договори і угоди», Генеральної угоди на 2016-2017 між обласною радою, обласною державною адміністрацією, спільним представницьким органом роботодавців на територіальному рівні та Федерацією профспілок області (далі - Сторони) з метою регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин та забезпечення конституційних прав і гарантій працівників і власників, подальшого розширення співробітництва Сторін, спрямованого на розвиток виробництва в регіоні.

 

Сторони визнають повноваження одна одної і зобов’язуються дотримуватися принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності Сторін, взаємної відповідальності, конструктивності, консультативності та аргументованості в ході укладання даної Угоди чи при внесенні змін або доповнень до неї.

 

Сторони не допускатимуть дискримінації у сфері трудових відносин в залежності від статі, раси, партійності, національності, походження, майнового, сімейного, соціального та посадового положення, ставлення до релігії, а також інших обставин, не пов’язаних з діловими якостями працівників.

 

Прийняті Сторонами положення, домовленості, зобов’язання є обов’язковими для виконання, соціальні права та гарантії, які вона містить, не можуть бути нижчими за відповідні в Генеральній  угоді та законодавстві України.

 

Положення Угоди діють безпосередньо і розповсюджуються на суб’єкти діяльності, управління та господарювання, які перебувають у сфері дії Сторін, що уклали Угоду і мають бути обов’язковими для використання на виробничому рівні як мінімальні під час укладання територіальних угод та колективних договорів.

 

Сторони забезпечують виконання положень Генеральної угоди щодо впровадження їх в регіоні, а також міжгалузеву координацію щодо укладання  та виконання колективних договорів на підприємствах різних галузей області.

 

Угода набирає чинності з дати її підписання і діє до укладання нової або перегляду цієї Угоди. У період дії Угоди Сторони можуть, за взаємною домовленістю, вносити до неї зміни і доповнення.

 

При здійсненні структурної перебудови економіки області, реорганізації окремих підприємств, повноваження та обов’язки щодо виконання положень Угоди переходять до правонаступника.

 

Сторони домовилися під час дії Угоди забезпечувати здійснення заходів щодо попередження колективних трудових спорів (конфліктів), а у разі їх виникнення прагнути до їх вирішення відповідно до чинного законодавства.

 

Сторони сприятимуть створенню умов для ведення переговорів з укладення колективних договорів та угод відповідно до чинного законодавства.

 

З дня набрання чинності цією Угодою втрачає чинність Регіональна  угода між  обласною  державною адміністрацією, організаціями роботодавців   та   Федерацією профспілок   області  на  2009-2012 роки.

 

І. У СФЕРІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА ВИРОБНИЧИХ ВІДНОСИН

 

Сторони визнають, що головною метою соціально-економічної політики в області є забезпечення відтворення і розвитку трудового, інтелектуального та людського потенціалу шляхом соціальної орієнтації економічних реформ, удосконалення економічних, виробничих, соціальних, трудових відносин.

 

Сторони домовилися:

 

1.1. Координувати дії щодо реалізації державної регіональної політики визначеної відповідними законодавчими і нормативними актами.

 

Зорієнтувати регіональну промислову політику на збереження, підтримку і розвиток вітчизняного виробництва та пріоритетних галузей економіки, в першу чергу шляхом прозорої податкової, тарифної та митної політики.

 

Здійснювати спільний контроль за встановленням цін і тарифів на продукцію та послуги суб’єктів природних монополій.

 

1.2. Включати представників профспілкової сторони та сторони роботодавців до складу робочих груп з розроблення проектів щорічної програми економічного і соціального розвитку області, комісій з питань протидій протиправному поглинанню та захопленню підприємств, конкурсних комісій з продажу об’єктів приватизації.

 

Здійснювати контроль за дотриманням законів України, що регулюють соціальні наслідки приватизації щодо захисту прав громадян, які стали співвласниками роздержавлених підприємств.

 

1.3. Докладати спільних зусиль, спрямованих на:

 

провадження механізмів державної підтримки експорту з дотриманням положень Закону України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання»;

 

проведення обміну інформації та розробку спільних пропозицій з питань удосконалення державної цінової і тарифної політики;

 

забезпечення головними розробниками проектів нормативно-правових актів аналізу їх впливу на інвестиційний клімат та ринок праці.

 

підвищення прозорості роботи ДФС шляхом регулярного обміну інформацією із соціальними партнерами згідно з чинним законодавством.       

 

1.4. Сприяти реалізації Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва у Житомирській області на 2017-2020 роки.

 

1.5. Ініціювати питання щодо подальшої дерегуляції підприємницької діяльності шляхом скорочення документів дозвільного характеру, розширення застосування декларативного принципу, лібералізації процедур здійснення нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

 

1.6. Вивчати потреби регіонального споживчого ринку у товарах, послугах та визначати можливості щодо впливу на покращення розвитку внутрішньої торгівлі в області.

 

1.7. Забезпечувати щорічне зростання обсягів промислового та сільськогосподарського виробництва відповідно до затвердженої Програми економічного і соціального розвитку області. Розробити та здійснити заходи щодо забезпечення розвитку таких базових галузей, як  добувна, легка, переробна, харчова, виробництво неметалевих мінеральних виробів, лісового та мисливського господарства.

 

Організовувати та забезпечити участь Сторін у конференціях, виставках, презентаціях для підвищення ділового іміджу підприємств області, працювати над розширенням ринків збуту товарів вітчизняного виробництва та надходження інвестицій в промислову галузь області.

 

1.8. Сприяти  соціальній та політичній стабільності в регіоні.

 

1.9. Сторони соціального діалогу:

 

сприятимуть створенню умов для ведення переговорів з укладення колективних договорів та угод відповідно до законодавства.

 

вживатимуть заходів щодо недопущення випадків ухилення від передбаченої Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» процедури розгляду вимог найманих працівників, надання необхідних відомостей для реєстрації колективних трудових спорів, врегулювання колективних трудових спорів та запобігання їх виникненню.

 

Обласна державна адміністрація:

 

1.10. Щоквартально готує аналітичну інформацію про економічний і соціальний розвиток області, виявляє проблемні питання та в межах своїх повноважень вживає необхідних заходів щодо їх розв’язання на регіональному рівні, координує свої дії з державними структурами вищого рівня з метою їх розв’язання та врегулювання на державному рівні.Про результати інформує сторони соціального діалогу.

 

1.11. Забезпечує участь представників Сторін в роботі конкурсних комісій по відбору керівного кадрового потенціалу області.

 

1.12. За участю сторін соціального діалогу готує і подає пропозиції Кабінету Міністрів України, як суб’єкту законодавчої ініціативи, щодо необхідності розроблення або удосконалення законодавчої бази з питань соціально-економічного розвитку та регіональної політики.

 

1.13. Здійснює за участю об’єднань роботодавців комплекс заходів щодо запобігання банкрутству підприємств, вносить до державних органів вищого рівня пропозиції щодо реорганізації і санації неплатоспроможних підприємств, залучення іноземних чи вітчизняних інвесторів для їх фінансового оздоровлення.

 

Вживає заходи щодо недопущення реорганізації (ліквідації) бюджетоутворюючих підприємств регіону без завчасного узгодження з профспілками питань соціального захисту працівників таких підприємств.

 

1.14. Проводить роз’яснювальну роботу та надає консультації потенційним користувачам (замовникам) електронної системи закупівель «ProZorro» з метою ефективного використання бюджетних коштів та готує аналітичну інформацію щодо впровадження цієї системи в області.

 

1.15. Забезпечує постійний контроль за порядком формування та застосування в області цін і тарифів на товари та послуги у межах чинного законодавства.

 

1.16. Сприяє у більш широкому залученні підприємств області до участі у тендерних торгах по закупівлі товарів, виконання робіт та послуг за рахунок бюджетного фінансування.

 

1.17. Забезпечує гласність у виборі підрядних організацій за конкурсом, надаючи пріоритет при цьому будівельним організаціям, що здійснюють будівництво об’єктів на території області за бюджетні кошти.

 

1.18. Здійснює реалізацію державної аграрної політики, зокрема у питаннях прискорення реформування та розвитку аграрного сектору економіки області. Забезпечує ефективне використання  лісових ресурсів та охорону земель і надр.

 

Забезпечує ефективне використання природних, трудових і фінансових ресурсів області. За участю об’єднань роботодавців та профспілок щороку розробляє програми економічного і соціального розвитку області та заходи щодо виконання Стратегії розвитку області на період до 2020 року, забезпечує їх виконання, сприяє у подоланні інфляційних процесів в економіці області.

 

1.19. Регулярно аналізує причини зупинення роботи підприємств, зменшення обсягів виробництва та порушує перед органами, уповноваженими управляти цими підприємствами, питання про вжиття заходів щодо поліпшення їх діяльності, підвищення вимогливості до керівників цих підприємств, контрольний пакет акцій яких належить державі, заміни їх новими шляхом виваженого  підбору, з урахуванням  фаховості, досвіду роботи та інших ділових якостей.

 

1.20. За участю представників соціального діалогу створює постійно діючу комісію з питань вивченняпричини зупинення роботи підприємств, зменшення обсягів виробництва  та здійснює заходи щодо забезпечення подальшої ритмічної роботи підприємств.

 

1.21. Рекомендує органам місцевого самоврядування передбачати у місцевих бюджетах кошти на збереження та утримання об’єктів соціальної сфери, які планується прийняти у комунальну власність та  забезпечує контроль за їх цільовим використанням. Передбачає кошти на утримання цих об'єктів при формуванні бюджетів усіх рівнів, при цьому зберегає мережу закладів соціальної сфери.

 

1.22. Вживає заходів щодо недопущення безпідставного скорочення мережі закладів бюджетної сфери та здійснює їх фінансування  в обсягах, передбачених діючим законодавством.

 

Сторона роботодавців:

 

1.23. Розробляє та впроваджує програми розвитку своїх підприємств, які перебувають у скрутному фінансовому становищі, програми виходу із кризи.

 

1.24. Спільно з облдержадміністрацією, обласною радою вивчає потреби регіонального споживчого ринку у товарах та послугах, розробляє і реалізує програми випуску та насичення ринку вітчизняними товарами народного споживання.

 

1.25. Сприяє виконанню вимог законів, Указів Президента України, постанов нормативних актів Уряду та розпоряджень голови обласної державної адміністрації, рішень обласної ради у сфері економічних та виробничих відносин.

 

1.26. Дотримується вимог фінансової дисципліни, обліку, звітності, забезпечує виконання державних і регіональних контрактів (замовлень), зобов’язань перед бюджетом та державними позабюджетними фондами.

 

 1.27. Дотримується правил торгівлі, побутового, транспортного, комунального обслуговування, законодавства про захист прав споживачів.

 

1.28. Аналізує за участю соціальних партнерів причини зупинення роботи підприємств, зменшення обсягів виробництва  та здійснює заходи щодо забезпечення подальшої ритмічної роботи підприємств.

 

Сторона профспілок:

 

1.29. Берє участь у реалізації соціально-економічних програм (розробці і виконанні програм реструктуризації підприємств, виходу із кризи, стабілізації і розвитку виробництва, підвищення продуктивності праці тощо).

 

1.30. Пропонує шляхом укладання колективних договорів і угод прийняття заходів щодо розвитку виробництва, виходу неплатоспроможних підприємств з кризи, зміцнення трудової та виробничої дисципліни, зростання продуктивності праці.

 

1.31. Надає безкоштовно юридичну допомогу членам профспілок, трудовим колективам з питань трудового законодавства, проводять навчання профактиву. При потребі, відстоюють їх права в судах, органах державного управління.

 

2. Забезпечення продуктивної зайнятості та соціального захисту населення від безробіття

 

Сторони домовилися:

 

2.1. Забезпечувати розширення сфери застосування праці шляхом створення юридичними та фізичними особами нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності згідно з обласною програмою зайнятості населення на період до 2017 року.

 

2.2. Вживати заходів щодо забезпечення зниження рівня безробіття, визначеного за методологією Міжнародної організації праці.

 

2.3. Здійснювати комплекс заходів, спрямованих на подолання довготривалого безробіття, що дасть змогу щороку зменшувати середню тривалість зареєстрованого безробіття, визначеного за методологією Міжнародної організації праці не менше ніж на  один місяць.

 

2.4. Щороку здійснювати заходи активної політики зайнятості для незайнятого населення та безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості, що сприятиме подальшому зменшенню зареєстрованого безробіття.

 

2.5. Рекомендувати підприємствам і організаціям передбачати в колективних договорах зобов’язання сторін щодо:

 

залучення представників профспілкових організацій до роботи в органах управління суб’єктів господарювання;

 

скорочення непродуктивних втрат робочого часу;

 

стабілізації зайнятості (скорочення плинності кадрів);

 

визначення обсягів професійного навчання працівників та загальні витрати коштів на ці цілі відповідно до потреб виробництва та вимог актів законодавства у цій сфері.

 

погодження з відповідним обласним галузевим профспілковим органом питання скорочення чисельності (штату) працівників, якщо кількість працівників, яких планується скоротити, перевищує показник масового вивільнення працівників, встановлений відповідною галузевою угодою.

 

2.6. Передбачати в обласній, районних і міських програмах економічного і соціального розвитку та програмах реструктуризації підприємств окремий розділ щодо вирішення соціальних   питань,   зокрема   зайнятості, збереження та створення нових робочих місць, працевлаштування осіб, що вивільняються, залучення широких верств населення до занять фізичною культурою і спортом.

 

2.7. Здійснювати заходи щодо підвищення ефективності системи професійного навчання безробітних з метою забезпечення подальшої їх зайнятості та конкурентоспроможності на ринку праці.

 

 Забезпечити створення умов для легалізації трудових відносин та збільшення економічної активності населення, сталого скорочення нелегальної (тіньової) зайнятості населення, виготовлення і розміщення на постійній основі на білбордах,  сіті-лайтах соціальної реклами,  спрямованої на  упередження  виплати  заробітної плати  «у конвертах» та негативних наслідків  «тіньової» зайнятості, легалізацію трудових відносин роботодавців з  найманими  працівниками.

 

Здійснювати заходи щодо сприяння зайнятості тимчасово переміщених осіб, які прибувають в область з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, зокрема шляхом компенсації витрат роботодавця на оплату праці таких осіб.

 

2.8.  Забезпечити підготовку кваліфікованих кадрів для підприємств легкої, добувної, машинобудівної промисловості та інших галузей.

 

Обласна державна адміністрація:

 

2.9. За участю роботодавців та профспілок розробляє і реалізує програму зайнятості населення області, в якій передбачає заходи до врегулювання процесів, що проходять на ринку праці, надання законодавчих гарантій для населення.

 

Сприяє розширенню сфери застосування праці у сільській місцевості, в тому числі за рахунок розвитку фермерства, сімейного бізнесу, зеленого туризму, економічного стимулювання роботодавців, що створюють робочі місця у сільській місцевості.

 

За підсумками року інформує соціальних партнерів про виконання програми зайнятості населення та стан ринку праці області, забезпечує  їх аналітичними матеріалами.

 

2.10. Забезпечує щоквартальне інформування населення про стан ринку праці, а також про можливості служби зайнятості щодо працевлаштування, професійного навчання безробітних та їх участі в оплачуваних громадських роботах.

 

2.11. Передбачає та вживає додаткові заходи щодо забезпечення зайнятості і соціального захисту громадян у випадку, якщо масштаби безробіття перевищують рівень, визначений програмою зайнятості.

 

З метою наповнення бюджетів всіх рівнів забезпечує комплекс заходів для легалізації робочих місць на підприємствах області та виведення заробітної плати працюючих з тіньового сектору економіки

 

2.12. Ініціює створення:

 

обласного центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості на базі одного із існуючих професійно-технічних навчальних закладів області.

 

базових професійно-технічних училищ за принципом підготовки фахівців для певної  галузі.

 

Сторона роботодавців:

 

2.13. Щороку забезпечує виконання заходів обласної програми зайнятості населення щодо підвищення рівня зайнятості населення, у тому числі  у сільській місцевості.

 

2.14. Зобов’язується підвищувати ефективність використання  робочих місць, за які здійснюється компенсація єдиного соціального внеску роботодавцям. Забезпечувати працевлаштування на ці місця за направленнями служби зайнятості всіх громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці.

 

 2.15. Приймає рішення про зміни в організації виробництва і праці, які можуть призвести до скорочення чисельності працівників, лише після попередніх консультацій з профспілковими органами не пізніше, ніж за три місяці до передбачених дій, з економічним обґрунтуванням, а також із розробленими заходами щодо забезпечення зайнятості працівників, які вивільняються.

 

2.16. При вивільненні працівників у зв’язку із змінами в  організації виробництва і праці забезпечує надання їм пільг та компенсацій,  передбачених діючим законодавством і колективними договорами. Вивільнення працівників проводить із дотриманням вимог чинного законодавства України.

 

Не допускає упродовж року одночасного вивільнення працівників, які є членами однієї сім’ї та працюють на одному підприємстві.

 

2.17. Разом із профспілковими об’єднаннями, комітетами забезпечує наявність у колективних договорах, угодах заходів, спрямованих на збільшення обсягів робіт, чисельності робочих місць, перепідготовку вивільнених працівників, надання їм пільг і компенсацій понад установлені законодавством норми, збереження за вивільнюваними працівниками черги на житло протягом трьох років після вивільнення, а також права на користування гуртожитками, дитячими дошкільними  закладами та оздоровчими таборами і передбачає фінансування цих заходів.

 

2.18. Сприяє в організації оплачуваних громадських робіт та залученні на ці роботи незайнятих та безробітних громадян.

 

2.19. З метою удосконалення професійної підготовки студентів спільно з профспілками надає допомогу в проведенні виробничих та переддипломних практик на виробництві, розподілі та працевлаштуванні випускників, які навчаються за державним замовленням.

 

Сторона профспілок:

 

2.20. Бере участь у розробці та реалізації програм зайнятості населення області, а також у роботі обласного координаційного комітету сприяння зайнятості населення.

 

2.21. Спільно з державними органами здійснює постійний контроль за дотриманням законодавства про зайнятість, вживає заходів до усунення порушень трудового законодавства при звільненні працівників та інформує трудові колективи і профспілковий актив про зміни в законодавчих актах про зайнятість.

 

3. Оплата праці, трудові відносини

 

Сторони домовилися:

 

3.1. Передбачити форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород, інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат у колективному договорі підприємствами з дотриманням норм і гарантій, передбачених чинним законодавством, Генеральною, галузевими та даною угодами.

 

3.2. Забезпечити підвищення рівня середньої заробітної плати в цілому по області відповідно до програми економічного і соціального розвитку області.

 

3.3. Розмір тарифної ставки робітника 1 розряду (за винятком бюджетних установ) визначати у колективних договорах відповідно до  мінімальних галузевих стандартів оплати праці працівників, передбачених у галузевих угодах.

 

3.4. Передбачати у територіальних угодах та колективних договорах збільшення частки витрат на оплату праці в операційних витратах з реалізованої продукції (робіт, послуг) та випереджаюче зростання продуктивності праці відносно темпів зростання рівня середньої заробітної плати.

 

3.5. Передбачати в територіальних угодах, колективних договорах зобов’язання щодо спрямування коштів підприємств та організацій на підвищення рівня заробітної плати з установленням частки цієї суми у колективному договорі.

 

3.6. Під час укладання територіальних угод, колективних договорів рекомендувати Сторонам передбачати створення спільних представницьких комісій з метою ліквідації заборгованості із виплати заробітної плати, недопущення її виникнення, складення щомісячних графіків її погашення та встановлення контролю за їх виконанням.

 

3.7. Установити для застосування на підприємствах, в організаціях перелік і розміри доплат, надбавок, що мають міжгалузевий характер, згідно з додатком. Підприємства можуть розширювати перелік та розміри доплат і надбавок, а також встановлювати інші заохочувальні виплати за рахунок власних коштів.

 

В організаціях, установах, закладах бюджетної сфери зазначений перелік і розміри доплат, надбавок, інших заохочувальних виплат встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 

3.8. Надавати методичну і консультативну допомогу підприємствам, організаціям, установам, фізичним особам щодо застосування законодавчих і нормативних актів та відповідних наказів галузевих міністерств з питань оплати праці.

 

3.9. Здійснювати у межах наданих повноважень постійний контроль за дотриманням законодавства про оплату праці, норм і гарантій,  встановлених Генеральною, галузевими і даною Угодами; вживати заходів щодо усунення порушень.

 

3.10. Не допускати заборгованості  із виплати заробітної плати працівникам підприємств усіх форм власності.

 

У разі виникнення на підприємстві, в установі, організації заборгованості із виплати заробітної плати працівникам Сторони відповідно до своїх повноважень застосовують до керівника передбачені законодавством заходи впливу з метою забезпечення її ліквідації.

 

3.11. Оприлюднювати в засобах масової інформації матеріали щодо:

 

вжиття заходів впливу до керівників підприємств та організацій, в яких не забезпечується реалізація установлених гарантій з оплати праці;

 

кількості та результатів проведених управлінням Держпраці в області перевірок щодо дотримання законодавства з оплати праці на підприємствах усіх форм власності та господарювання.

 

3.12. Трудові відносини на підприємствах, в установах і організаціях області будувати на засадах їх державного і договірного регулювання. Пропонувати укладення колективних договорів упродовж першого кварталу на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та контролювати їх виконання.

 

3.13. З метою підвищення рівня правової підготовки Сторін, що підписали колективні договори і угоди, та ефективного контролю за їх виконанням щороку проводити для представників власників і профспілок навчання (семінари) із збереженням заробітної плати за місцем основної роботи.

 

Обласна державна адміністрація:

 

3.14. Спільно з обласною радою здійснює фінансування установ та організацій, які утримуються за рахунок обласного бюджету, у межах передбачених асигнувань і фактичного надходження доходів. Забезпечує своєчасну виплату заробітної плати в бюджетних організаціях.

 

3.15. Здійснює моніторинг стану соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах та організаціях області. Запобігає виникненню та сприяє у своєчасному вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів), здійснює посередництво та примирення при вирішенні таких спорів (конфліктів).

 

3.16. За участю профспілок здійснює вивчення з питань своєчасності виплати заробітної плати на підприємствах, в організаціях і установах усіх форм власності, причин виникнення заборгованості. Вимагає від власників та уповноважених ними органів здійснення ефективних заходів щодо її погашення.

 

3.17. Рекомендує органам місцевого самоврядування у разі прийняття нормативно-правових актів, які призводять до змін в умовах оплати праці, виділяти з місцевих бюджетів відповідні фінансові ресурси для оплати праці працівників місцевих державних адміністрацій, згідно з Постановою КМУ від 09.11.2016 №787 «Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій» та працівників бюджетної сфери.

 

3.18. Бере участь у реалізації заходів,  спрямованих на посилення мотивації до праці, удосконалення її організації, оплати та нормування.

 

3.19. Забезпечує дотримання вимог Бюджетного кодексу України щодо врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівникам бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати під час затвердження обласного бюджету.

 

Сторона роботодавців зобов’язується:

 

3.20. Визначати  у колективних договорах порядок регулювання фонду оплати праці з урахуванням збільшення обсягів виробництва (послуг), підвищення продуктивності праці, зниження собівартості продукції (послуг), індексу зростання цін тощо.

 

3.21. При встановленні розмірів посадових окладів і тарифних ставок дотримуватися міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці, що передбачені у відповідних галузевих угодах.

 

3.22. Для працівників підприємств, виробництв, цехів та інших підрозділів, які виконують роботи (надають послуги) не властиві основній діяльності галузі, умови оплати праці встановлювати в колективних договорах з дотриманням гарантій, визначених для тих галузей, до яких вони належать за характером діяльності (виробництва).

 

3.23. Усі зміни систем і норм оплати праці погоджувати з профспілками відповідно до вимог законодавства про працю України.

 

3.24. Забезпечити ведення первинного обліку виконання норм праці. Доводити нормовані завдання до робітників з погодинною оплатою праці, розраховані на основі науково обгрунтованих норм праці, за умови повного завантаження і стабільності виробництва.

 

Передбачати в колективних договорах зобов’язання щодо поліпшення стану  нормування праці працівників та  календарні графіки перегляду застарілих норм праці.

 

Забезпечити підвищення кваліфікації фахівців з нормування праці.

 

3.25. Забезпечувати своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати  на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності. При наявності заборгованості з виплати заробітної плати та інших гарантованих виплат обов’язково мати розроблені та затверджені графіки і заходи щодо її погашення, дотримуватися пропорційності у здійсненні цих виплат для всіх категорій працюючих, включаючи керівників.

 

3.26.Забезпечити збільшення кількості працівників, які отримують заробітну плату вищу за розмір двох мінімальних заробітних плат.

 

3.27. Надавати позички і кредити працівникам лише за умови відсутності боргів із виплати заробітної плати.

 

3.28. Включити в колективні договори відповідальність керівників щодо додержання гарантій в оплаті праці, обсягів та строків погашення заборгованості із заробітної плати, остаточних розрахунків у разі звільнення працівників, відрахувань до Пенсійного та інших страхових соціальних фондів, встановлення їх відповідальності за невиконання останніх.

 

3.29. При укладенні (погодженні) контрактів з керівниками підприємств та організацій передбачати їх персональну відповідальність за несвоєчасність виплати заробітної плати, невиконання зобов’язань перед бюджетом та Пенсійним фондом щодо сплати податків, зборів та обов’язкових платежів, стан нормування праці та охорони праці на підприємстві (в організації).

 

Звільняти керівників з посад, розривати контракти з ініціативи органу управління майном, у тому числі за пропозиціями місцевих органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, до закінчення терміну їх дії, у випадках, передбачених п.26 Типової форми контракту з керівником підприємства, що є у державній власності та у разі невиконання умов щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємств.

 

3.30. Спільно з профспілками створювати комісії по трудових спорах на підприємствах з кількістю працюючих 15 осіб і більше та сприяти у підвищенні ефективності розгляду ними трудових спорів.

 

Сторона профспілок:

 

3.31. Ініціює укладення колективних договорів на підприємствах усіх форм власності і здійснює контроль за періодичним інформуванням трудових колективів про виконання умов договорів і угод  відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди».

 

3.32. Надає допомогу членам профспілок з питань оплати праці, сплати податків та відрахувань, при необхідності захищає їх права у судах.

 

3.33. Здійснює контроль за дотриманням підприємствами законодавчих актів з питань оплати праці, трудових відносин і відповідних положень угоди.

 

Здійснює громадський контроль на суб’єктах господарювання, на яких порушуються строки виплати заробітної плати та не виконуються графіки погашення заборгованості, в межах своєї компетенції вживає заходи щодо усунення виявлених порушень.

 

3.34. Застосовує повноваження,  передбачені ст.45 КЗпП України, щодо розірвання трудового договору з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує законодавство про працю.

 

4. Охорона праці та здоров’я працюючих

 

Сторони домовилися:

 

 

4.1. Спрямувати свою діяльність на реалізацію основного пріоритету державної політики в сфері охорони праці – збереження життя та здоров’я працівників.

 

4.2. Виступити ініціаторами внесення змін до законодавчих актів України стосовно поновлення роботи правлінь Фонду соціального страхування України на регіональному рівні.

 

4.3. Залучати сторони соціального діалогу відповідного рівня, при потребі позаштатних технічних радників (експертів, фахівців) для кваліфікованого розгляду окремих аспектів безпеки і гігієни праці.

 

4.4. Проводити спільну профілактичну роботу для попередження виробничого травматизму і професійних захворювань.

 

4.5. З метою скорочення обсягів нелегальної праці та нелегальної зарплати спільними діями забезпечити легалізацію трудових відносин на підприємствах, в установах і організаціях області.

 

4.6.Сприяти впровадженню дієвої системи управління охороною праці на підприємствах всіх форм власності.

 

4.7. З метою вдосконалення професійних навичок та належного і кваліфікованого виконання своїх функціональних обов’язків проводити систематичне навчання представників роботодавців, профспілок та органів виконавчої влади з питань охорони праці.

 

4.8. Для формування свідомого ставлення працівників до культури охорони праці в процесі трудової діяльності організовувати і проводити в області соціальні акції та спільні інформаційні заходи з питань охорони праці.

 

Обласна державна адміністрація:

 

4.9. Забезпечує виконання обласної програми щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

 

4.10. Здійснює контроль за додержанням суб’єктами господарювання області вимог законодавства про охорону праці, якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці, визначенням права працівників на пільги і компенсації за роботу у важких та шкідливих умовах праці.

 

4.11. Зобов’язується  згідно з вимогами статті 34 Закону України «Про охорону праці» створити в структурі облдержадміністрації відповідний підрозділ або визначити уповноважену особу з охорони праці та забезпечити їх належну роботу в рамках системи управління охороною праці на регіональному рівні.

 

4.12. Відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про охорону праці» доручає бюджетним підприємствам, організаціям, закладам та установам щороку передбачати у розрахунках до кошторисів видатки на охорону праці, а головним розпорядникам бюджетних коштів забезпечити контроль за виконанням вказаного доручення.

 

4.13. Забезпечує щорічний розгляд стану охорони праці в області та інших актуальних питань в даній сфері на засіданні колегії обласної державної адміністрації.

 

Сторона роботодавців:

 

4.14. Створює на кожному робочому місці умови праці відповідно до нормативно-правових актів та додержується законодавства про працю і охорону праці на суб’єктах господарювання, що перебувають у сфері управління об’єднання роботодавців області.

 

4.15. Здійснює заходи щодо:

 

Досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам.

 

Своєчасного проведення атестації робочих місць за умовами праці, надання працівникам пільг і компенсацій за роботу у важких та шкідливих умовах праці.

 

Проведення попереднього та періодичних медичних оглядів визначених чинним законодавством категорій працівників, своєчасного і повного виконання рекомендацій за їх результатами.

 

Належної організації соціально-побутового забезпечення працівників.

 

Впровадження прогресивних технологій, досягнень науки і техніки з охорони праці, засобів механізації, автоматизації та роботизації ділянок виробництва з важкими та шкідливими умовами праці.

 

Систематичного підвищення рівня обізнаності працівників із впливом ВІЛ/СНІДу на здоров’я і економіку, запобігання поширенню епідемії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу у виробничому середовищі, недопущення дискримінації працівників за ВІЛ-статусом.

 

4.16.  Під час здійснення перевірок створює належні умови для виконання своїх обов’язків представниками наглядових та контролюючих органів в сфері праці та охорони праці.

 

4.17. Надає представникам первинних профспілкових організацій, не звільнених від своїх виробничих чи службових обов’язків, із збереженням за ними середньої заробітної плати законодавчо встановленого часу для виконання громадських обов’язків в інтересах трудового колективу (проведення консультацій, переговорів, перевірок, розслідувань нещасних випадків та профзахворювань, атестації робочих місць за умовами праці тощо) та проходження відповідного профспілкового навчання.

 

4.18. Забезпечує:

 

Спрямування коштів на охорону праці в обсязі не менше законодавчо встановленого мінімального рівня витрат на охорону праці та коштів, визначених відповідним колективним договором.  

 

Безперешкодний доступ до робочих місць представників відповідної профспілки для здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю та про охорону праці, соціально-економічних прав працівників.

 

Сторона профспілок:

 

4.19. Здійснює громадський контроль за:

 

Додержанням роботодавцями на підприємствах, в установах, організаціях законодавства про працю та охорону праці, умов трудових договорів, колективних договорів і угод з оплати праці, своєчасністю виплати заробітної плати, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту.

 

Реалізацією прав громадян щодо відновлення професійного здоров’я і отримання медико-соціальної допомоги, вносити за результатами цього контролю відповідні подання керівникам підприємств, установ, організацій та відповідним державним контролюючим органам.

 

4.20. У випадку відмови роботодавців усунути порушення трудового законодавства, ініціює розгляд цих питань відповідними органами державної виконавчої влади, об’єднанням роботодавців області для  вжиття необхідних заходів регулювання або звернення до судових органів.

 

 4.21. Забезпечує  участь представників профспілок  у роботі комісій по трудових спорах та комісій з розслідування нещасних випадків на виробництві.

 

 4.22. Забезпечує направлення представників профспілкових організацій на спеціалізоване навчання в рамках відповідної програми Фонду соціального страхування України.

 

4.23.Організовує роботу штатних правових, технічних інспекторів праці та інших представників профспілок щодо надання ними організаційної, методичної і консультативної допомоги уповноваженим активістам первинних профспілкових організацій, а за необхідності, здійснює представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок в органах державної влади, місцевого самоврядування та судових органах.

  

5. Соціальний захист, гуманітарні питання, молодіжна політика та задоволення духовних потреб населення

 

Сторони домовилися:

 

5.1. Передбачати в територіальних угодах, колективних договорах зобов’язання щодо соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

 

5.2. Залучати бюджетні, спонсорські  кошти суб’єктів господарювання, профспілок для організації активних систематичних занять масово-оздоровчими формами фізичної культури та спорту працівників та членів їх сімей.

 

5.3. Вживати заходів для підвищення якості надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, учнів і студентів із залученням всіх можливих джерел фінансування.

 

5.4. Розглянути питання щодо можливого звільнення дитячих оздоровчих закладів та позашкільних навчальних закладів спортивного профілю від оподаткування земельним податком та податком на нерухоме майно.

 

Обласна державна адміністрація:

 

5.5. Забезпечує постійний контроль за порядком формування та застосування в області цін і тарифів на товари та послуги у межах чинного законодавства.

 

Регулює розміри торговельних надбавок на дитяче харчування, лікарські засоби та вироби медичного призначення (відповідно до діючого переліку вказаної продукції, ціни на яку підлягають державному регулюванню), та продукцію, яка реалізується підприємствами громадського харчування у загальноосвітніх школах північних районів області, для безкоштовного харчування учнів.

 

5.6. Спільно з райдержадміністраціями та міськвиконкомами забезпечує:

 

- безоплатне харчування учнів 1-4 класів початкової школи та підвіз до місця навчання і роботи учнів та педагогічних працівників;

 

- збільшення кількості місць шляхом відкриття нових дошкільних навчальних закладів, охоплення не менше 90% дітей навчанням та вихованням в дошкільних навчальних заклада; 

 

- пільгове перевезення студентів ВНЗ та учнів ПТНЗ залізничним та автотранспортом.

 

5.7. Рекомендує органам державної виконавчої влади та місцевого самоврядування погоджувати з профспілковою стороною рішення про зміну  тарифів на житлово-комунальні послуги, норм споживання води, тепла, твердого палива та тарифів на перевезення пасажирів у міському громадському транспорті, що затверджуються місцевими органами влади. Сприяє у встановленні економічно обгрунтованого розміру тарифу на перевезення пасажирів  на приміському і міжміському  внутрішньо- обласному сполученнях.

 

5.8. Забезпечує фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів із виконання державних програм соціального захисту населення щодо пільг ветеранам війни і праці, надання допомоги сім’ям з дітьми, проведення додаткових виплат населенню на покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу. Контролює тарифи на житлово-комунальні послуги в розмірі, що відповідає економічно  обгрунтованому рівню і відшкодування різниці між фактично прийнятими і економічно обґрунтованими відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги».  Здійснює заходи щодо соціального захисту населення шляхом вдосконалення порядку надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

 

5.9. Не допускає  скорочення обсягів фінансування та працюючих закладів соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, культури,  фізичної культури та спорту, відпочинку та дозвілля особливо в сільській місцевості, та здійснює їх утримання в межах коштів, передбачених для їх функціонування у відповідних бюджетах. Вживає заходів для забезпечення розвитку дошкільної освіти, переведення працівників соціально-культурної сфери на повну ставку за рахунок коштів місцевих бюджетів. Передбачає додаткове фінансування опорних шкіл для забезпечення їх належного функціонування.

 

5.10. Проводить разом із профспілками постійний моніторинг дотримання вимог статті 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». Рекомендує включати в територіальні угоди, колективні договори зобов’язання щодо дотримання вимог статті 44 зазначеного Закону стосовно відрахування роботодавцями коштів первинним профспілковим організаціям виробничої та бюджетної сфери на культурно-масову і фізкультурну роботу в обсягах, передбачених колективним договором і угодами, але не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці, з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства.

 

5.11. Вживає дієвих заходів для забезпечення своєчасної виплати пенсій, стипендій та допомог сім’ям з дітьми, індексації грошових доходів населення відповідно до чинного законодавства.

 

5.12. Забезпечує згідно з чинним законодавством надання гарантованої безкоштовної і пільгової медичної допомоги населенню області відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України Переліку, доводить через засоби масової інформації перелік надання гарантованих видів медичної допомоги, що фінансуються з бюджету, а також перелік платних послуг.

 

5.13. Сприяє у впровадженні соціального медичного страхування, розвитку приватної медицини, створює умови для здорової конкуренції між закладами охорони здоров’я усіх форм власності.

 

5.14. Рекомендує органам місцевого самоврядування при формуванні місцевих бюджетів забезпечувати у повному обсязі потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за енергоносії, які споживаються бюджетними установами.

 

5.15. Рекомендує приймати у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст житловий фонд різних форм власності.

 

5.16. Пропонує органам влади при формуванні місцевих бюджетів передбачати видатки на місцеві програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів.

 

5.17. Забезпечує контроль за виконанням законодавства щодо захисту прав споживачів, сертифікації та якості продукції, дотриманням належного санітарно-епідеміологічного стану в області.

 

5.18. Разом з місцевими органами виконавчої влади, місцевого самоврядування передбачає кошти на оздоровлення і новорічні подарунки дітям-сиротам та дітям, які залишилися без піклування батьків, дітям-інвалідам,  дітям із малозабезпечених та багатодітних сімей.

 

5.19. Забезпечує виконання вимог законодавчих актів та заходів, передбачених регіональною програмою щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

Організовує спільно з райдержадміністраціями та міськвиконкомами:

 

- безкоштовне харчування учнів у школах, що знаходяться на радіоактивно забруднених територіях області згідно з чинним законодавством;

 

- безкоштовне забезпечення медикаментами  та стоматологічними послугами потерпілого внаслідок Чорнобильської  катастрофи населення області;

 

- організовує санаторно-курортне лікування потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи населення області, віднесеного до категорії І та дітей-інвалідів, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

 

5.20. Забезпечує відпочинок та оздоровлення в межах передбачених бюджетних асигнувань дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві, під час виконання службових обов’язків та  військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, інших силових структур області, що брали участь у антитерористичній операції; талановитих та обдарованих дітей (переможців обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад усіх рівнів, відмінників навчання); бездоглядних та безпритульних дітей; дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

 

5.21. Забезпечує лікувально-профілактичні заклади області тест - системами та розхідними матеріалами для діагностики ВІЛ – інфекції та безкоштовним харчуванням дітей, народжених від ВІЛ –інфікованих матерів.

 

5.22. Всебічно сприяє в індивідуальному і кооперативному будівництві житла, його здешевленні шляхом централізованого спорудження комунальних мереж і систем інженерного забезпечення.

 

Ініціює передбачення в обласному бюджеті коштів для надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла.

 

5.23. Рекомендує органам місцевого самоврядування та іншим організаціям безкоштовно надавати службові приміщення для роботи районних, міських об’єднаних профспілкових комітетів.

 

5.24. Сприяє в організації  додаткових автобусних маршрутів у напрямках розташування колективних садів і городів у весняно-осінній період.

 

5.25. Здійснює комплекс заходів, спрямованих на забезпечення належного відпочинку та оздоровлення дітей, розвитку фізкультури і спорту, збереження матеріальної бази дитячих оздоровчих закладів, мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

 

5.26. Разом із місцевими органами виконавчої влади, місцевого самоврядування сприяє у вирішенні питань щодо регулярного безоплатного підвезення педагогічних працівників у сільський місцевості до місця роботи і додому.

 

5.27. Рекомендує органам місцевого самоврядування при формуванні місцевих бюджетів забезпечувати щорічне збільшення обсягу видатків з місцевих бюджетів для розвитку фізичної культури і спорту.

 

5.28. Надає допомогу фізкультурно-спортивним товариствам у проведенні галузевих та міжгалузевих спартакіад, фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів для працівників за місцем їх роботи, дітей і молоді, та забезпеченні їх діяльності.

 

Передбачає кошти на фінансову підтримку ДЮСШ.

 

Передбачає кошти на фінансову підтримку діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій.

 

Сторона роботодавців:

 

5.29. Не допускає прийняття рішень про ліквідацію, перепрофілювання, передачу іншому власнику об’єктів соціально-культурної сфери, які належать підприємствам, установам і організаціям, без погодження з відповідними профспілковими органами.

 

5.30. Надає шефську та спонсорську допомогу закладам освіти, охорони здоров’я, культури в утриманні приміщень, зміцненні їх бази, організації харчування учнів загальноосвітніх шкіл, дітей у дошкільних закладах, хворих у лікарнях.

 

5.31. Надає на рівні з працюючими соціальні пільги і допомоги пенсіонерам, які працювали на даних підприємствах, інвалідам виробництва, а також жінкам, які перебувають у відпустках по догляду за дітьми. Починаючи з 2017 року щорічно організовує проведення періодичних медичних оглядів усіх працюючих.

 

5.32. Відраховує кошти первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу  в розмірах, передбачених колективним договором та угодами, але не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці з віднесенням цих сум на валові витрати.

 

 Сторона профспілок:

 

5.33. Разом із роботодавцями вирішує питання соціального розвитку підприємств.

 

5.34. Надає безкоштовну консультативну допомогу громадянам, профспілковим комітетам, трудовим колективам з питань соціального захисту, надання допомоги сім’ям з дітьми, квартирного та кооперативного обліку, виділення та приватизації житла, оплати за комунальні послуги.

 

5.35. Здійснює громадський контроль за дотриманням житлового законодавства, Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», законодавства про охорону здоров’я та нормативних актів і колективних договорів з питання соціального захисту громадян.

 

5.36. Проводить огляди, конкурси, фестивалі колективів самодіяльної народної творчості, забезпечує культурне обслуговування районів, які постраждали  від наслідків аварії на ЧАЕС.

 

Берє участь у проведенні обласних спартакіад робітничої молоді.

 

6. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ

 

З метою координації діяльності щодо колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин та вдосконалення соціального діалогу

 

Сторони домовилися:

 

6.1. Проводити регулярні тристоронні консультації з питань вироблення і реалізації соціально-економічної політики в області, а також з розроблення проектів програм, які стосуються соціально-економічних і трудових відносин, соціального захисту громадян, та розглядати їх за участю Сторін.

 

Практикувати проведення нарад, зустрічей, круглих столів, систематичної інформаційно-роз’яснювальної роботи серед громадян, роботодавців і трудових колективів.

 

6.2. Сприяти розповсюдженню принципів соціального партнерства на підприємствах з часткою іноземного капіталу, в транснаціональних компаніях та організаціях малого і середнього підприємництва.

 

6.3. Сприяти створенню і збереженню на підприємствах різних форм власності первинних профспілкових організацій.

 

6.4. Проводити обмін інформацією, документами і матеріалами, статистичними даними з питань, що визначені цією Угодою, для виконання взятих на себе зобов’язань та здійснення взаємного контролю.

 

6.5. Здійснювати систематичне висвітлення у засобах масової інформації домовленостей, досягнутих під час проведення консультацій і переговорів сторін соціального діалогу, та оприлюднення інформації про стан виконання взятих на себе зобов’язань.

 

Обласна державна адміністрація:

 

6.6. З метою вдосконалення соціального діалогу в містах і районах області залучає організації профспілок та роботодавців до вирішення соціально-економічних проблем міст та районів.

 

Включає до складу колегій, комісій представників профспілок та організацій роботодавців (за згодою).

 

6.7. Сприяє укладенню тристоронніх домовленостей на міських і районних рівнях та колективних договорів на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності.

 

6.8. Надає безкоштовно профспілковій стороні статистичну інформацію з питань соціально-економічного розвитку області, передбачену планом державних статистичних спостережень на відповідний рік, а також аналітичну інформацію департаментів (управлінь) облдержадміністрації галузевим комітетам профспілок за їх запитами відповідно до чинного законодавства.

 

Сторона роботодавців:

 

6.9. Працює над відновленням або створенням та пожвавленням діяльності структур галузевих, міських і районних організацій роботодавців як сторін соціального діалогу цих рівнів.

 

6.10. Забезпечує умови для статутної діяльності профспілок та їхніх виборних органів.

 

6.11. Своєчасно інформує сторони соціального діалогу про рішення, які супроводжуються змінами соціального характеру.

 

6.12. Забезпечує надання оплачуваного часу членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих чи службових обов’язків, із збереженням заробітної плати для виконання громадських обов’язків в інтересах трудового колективу, а також для участі в роботі виборних профспілкових органів.

 

Сторона профспілок:

 

6.13. Забезпечує участь представників профспілок в роботі громадських рад при обласній державній адміністрації, обласній раді, Головному управлінні Державної фіскальної служби в області, Головному управлінні Пенсійного фонду України в області та інших.

 

6.14. Реалізовує положення цієї Угоди на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності.

 

6.15. Ініціює створення профспілкових організацій на підприємствах, в установах, організаціях, де вони відсутні.

 

6.16. Надає членам профспілок через публікації в ЗМІ та інтернет-ресурсах, зокрема, офіційний веб-портал ФПО, сайти галузевих профспілкових об’єднань інформацію щодо прав і обов’язків з питань трудових відносин, регулювання заробітної плати, охорони праці, соціальних пільг і гарантій, соціально-трудових конфліктів.

 

Заключні положення

 

З метою координації діяльності щодо колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин та вдосконалення соціального партнерства Сторони домовилися:

 

проводити взаємні консультації з питань, що стосуються соціально-економічних і трудових відносин, соціального захисту громадян, та розглядати їх за участю Сторін;

 

сприяти у діяльності профспілок і організацій роботодавців, їх консолідації в об’єднання з метою формування Сторін соціального партнерства на всіх рівнях колективно-договірних відносин, при цьому не допускаючи дій, що мають за мету заснування профспілок під впливом роботодавців чи організацій роботодавців, або підтримання профспілок шляхом фінансування чи іншим шляхом з метою здійснення їх  контролю роботодавцями чи організаціями роботодавців;

 

включати до територіальних угод, колективних договорів  положення щодо створення умов для реалізації прав і гарантій діяльності профспілок та організацій роботодавців, визначених законодавством;

 

сприяти у залученні профспілок та організацій роботодавців до участі у переговорному процесі, виробленні і реалізації програм соціально-економічної політики;

 

сприяти в укладенні угод на галузевому і регіональному рівнях в області та колективних договорів на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності, що перебувають у сфері дії Сторін, а також приведення їх положень у відповідність з Генеральною та цією Угодою;

 

у місячний строк після здійснення повідомної реєстрації забезпечити розміщення на офіційній веб-сторінці облдержадміністрації тексту територіальної угоди;

 

звертатися до вищих державних органів законодавчої та виконавчої влади з пропозиціями щодо реалізації окремих соціальних, економічних питань, вирішення яких не входить у компетенцію обласних органів влади.

 

У період дії Угоди, за умови виконання  Сторонами взаємних зобов’язань, профспілки будуть утримуватися від організації страйків, масових виступів з питань, вирішення яких передбачено Угодою.

 

З метою забезпечення реалізації положень цієї Угоди, здійснення контролю за її виконанням Сторони зобов’язуються:

 

протягом місяця після підписання Угоди розробити, затвердити і передати одна одній заходи щодо її реалізації;

 

раз на рік розглядати хід виконання цієї Угоди на засід; територіальної тристоронньої соціально-економічної ради, про що скла; протокол і визначати додаткові заходи щодо реалізації невикона положень;

 

не приймати в односторонньому порядку, протягом терміну дії Уп рішення що погіршують її положення або припиняти їх виконання, сп питання, що виникають під час реалізації цієї Угоди, узгоджувати шля: проведення консультацій і переговорів;

 

через засоби масової інформації забезпечити інформува громадськості про хід виконання цієї Угоди;

 

зміни і доповнення до цієї Угоди вносити за взаємною згодою Стс після попередніх переговорів;

 

опублікувати цю Угоду в газеті «Житомирщина».

 

Угода підписана у чотирьох примірниках, які зберігаються у кожно Сторін і мають однакову юридичну силу.